Privacy beleid

Privacy beleid van Opel Manta Club Nederland (OMCN)

Via deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u:

 • lid bent of wordt van onze vereniging (OMCN)
 • van onze website(s) gebruik maakt
 • aan onze evenementen deelneemt

en waarom we deze gegevens verzamelen. Door gebruik te maken van onze website(s), lid te zijn van onze vereniging of deel te nemen een één van onze evenementen, geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Opel Manta Club Nederland respecteert de privacy van haar leden en gasten en draagt er in redelijkheid zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u lid wordt van OMCN vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de ledenlijst te beheren, het incasseren van de contributie, het versturen van het clubblad en u op de hoogte te houden van onze activiteiten en in zijn algemeenheid om contact met u op te kunnen nemen indien daar noodzaak voor is.

Gegevens die we vastleggen betreffen

 • NAW-gegevens
 • een bankrekeningummer
 • telefoonummer
 • e-mail adres
 • uw geboortedatum
 • Opel Manta's bij u in bezit met kenteken en kenmerken
 • eventuele aanvullende gegevens die u aan ons kenbaar maakt
 • correspondentie die u met de club heeft gehad
 • gegevens en documenten m.b.t. diensten die u van de club heeft afgenomen
 • gegevens betreffende betalingen aan de club ten behoeve van het lidmaatschap en deelname aan evenementen
 • een uniek lidmaatschapsnummer
 • datum aanvang en beëindiging lidmaatschap

Toegankelijkheid gegevens

Deze gegevens kunnen uitsluitend geraadpleegd worden door bestuursleden van de club en door hen aangewezen functionarissen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Doeleinden

De door de vereniging verzamelde gegevens gebruiken we voor:

 • het incasseren van de contributie
 • het vervaardigen en verzenden van clubbladen
 • het promoten van (club-)evenementen
 • het verlenen van club eigen diensten aan de leden
 • het werven van vrijwilligers voor club activiteiten
 • het promoten van de club via website, print-publicaties en sociale media
 • het registreren van leden die zich aangemeld hebben voor een club evenement
 • het aanmelden van leden voor deelname via de vereniging aan evenementen die niet door de vereniging zelf worden georganiseerd

Gegevensdeling

Wij delen gegevens enkel met externe partijen als hier voor de aangegeven doelen noodzaak toe is. Wij verzekeren ons daarbij dat er door de externe partij zorgvuldig met de gegevens wordt omgegaan, voorbeeld hiervan is het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Uw rechten

Gegevens inzien of verbeteren

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent en kunnen wij u vragen zich te legitimeren. Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar onder vermelding van ‘verzoek tot inzage/correctie’. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’

In de volgende situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen

  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
  • de toestemming voor het verwerken is ingetrokken
  • er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
  • op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen

Beperking van de verwerking

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.

Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen

U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen die wij via e-mail verspreiden. Wij bellen u niet voor commerciële doelen.

Media

Wij maken gebruik van foto’s en video’s en verslagen van evenementen georganiseerd door Opel Manta Club Nederland. Tevens plaatsen wij verslagen, foto’s en/of video’s van evenementen waaraan leden van OMCN deelnemen. Deze worden uitsluitend gepubliceerd in ons clubblad, op onze website(s) en diverse social mediakanalen. Wenst u dat er geen afbeeldingen van u of uw voertuig worden gepubliceerd: gebruik het contactformulier op onze website.

Email, social media en Google

Voordat wij via email met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor, tenzij u deze toestemming al eerder gegeven heeft. Bij een email aan een groep zullen wij de e-mailadressen van de geadresseerden alleen BCC vermelden. Deze toestemming vragen wij bij inschrijving als lid, donateur, adverteerder en relatie. U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken. Het eigen gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social-mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data.

Aanpassing van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten of in de wet of in de rechtspraak. Deze tekst van de privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 februari 2023

Hebt u vragen of klachten?

Hebt u vragen of klachten over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons. Gebruik hiervoor het contactformulier.
Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost, kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.